VOK 1 yleisopinnot

 Pöytätennisliiton VOK koulutus jakautuu pääosin Pöytätennisliiton itse pitämään lajikoulutukseen ja aluejärjestöjen yleisopintoihin. Yleisopinnot jokainen voi suorittaa omaan tahtiin omalla alueella, jolloin matkustamisen tarve vähenee. Muita hyviä puolia ovat kontaktit muihin lajeihin ja muutenkin lajin ulkopuolinen valmennusosaaminen ja näkemys.

Tarkempaa tietoa koulutusten ajankohdista löytyy aluejärjestöjen sivuilta (katso alempana).

Koulutuksen keskeinen asia ei ole tuntien kerääminen, mutta yleisopintoja tulisi suorittaa 18 tuntia. Seuraavat kolme osiota ovat ”pakollisia” opintoja. Näiden lisäksi jokainen voi valita itselle sopivia koulutuksia.

VOK I-tason teemakoulutusten sisällöt

KAIKILLE YHTEISET YLEISOPINNOT

Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa, VOK I (3h)

Valmennus ja ohjaaminen ovat opettamista valmennustilanteessa. Urheilijan oppiminen tapahtuu valmennustilanteessa valmentajan opettamisen seurauksena. Koulutuksessa käydään läpi opettamisen ja oppimisen taidot, palautteenannon eri tavat ja valmennuksen eri tyylit sekä valmennustilanteen organisointiin liittyviä tekijöitä. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tuntee oppimisen ja opettamisen perustaidot ja ymmärtää ryhmän koostumuksen sekä erilaisten valmennus-/ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen ja ohjaamiseen.

Taitoharjoittelu, VOK I (3h) 

Monipuolinen harjoittelu ja liikunta luovat hyvän pohjan eri tavoitteilla liikkuville ja urheileville. Hyvä valmentaja ymmärtää monipuolisen taitoharjoittelun merkityksen ja osaa rakentaa harjoituksista monipuolisia ja liikunnallisia perustaitoja kehittäviä. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja ymmärtää monipuolisen taitoharjoittelun merkityksen ja tietää, mitä ovat liikunnalliset perustaidot ja miten niitä harjoitetaan.

Fyysinen harjoittelu, VOK I (7 h)

Hyvä valmentaja tietää monipuolisen, laadukkaan ja määrällisesti sopivan sekä eri herkkyyskausille sopivan ominaisuusharjoittelun merkityksen urheilijan kehittymiselle. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja hallitsee voiman, nopeuden, kestävyyden ja liikkuvuuden kehittämisen pääperiaatteet ja ymmärtää, mitä ovat turvalliseen harjoitustilanteeseen liittyvät tekijät.

VALINNAISET OPINNOT

Kannustava valmentaja ja ohjaaja, VOK I (3 h)

Harjoitusten ilmapiiri on keskeisin tekijä lasten harjoituksessa viihtymisen ja uuden oppimisen kannalta. Kannustava ohjaaja ja valmentaja voi omalla toiminnallaan luoda innostavan ja positiivisen ilmapiirin harjoituksiin. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää ohjaajat ja valmentajat hyvän ilmapiirin syntymiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä ryhmän erilaisten yksilöiden huomioimiseen harjoitustilanteessa.  Koulutuksessa pohditaan myös valmentajan ja ohjaajan omaa koulutuspolkua.

Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu, VOK I (3h)

Hyvällä valmentajalla on kokonaiskäsitys elimistöstä, joka koostuu useista keskenään toimivista elinjärjestelmistä. Osaava valmentaja ymmärtää psykofyysisen kokonaisuuden ja sen vaikutuksen terveyttä edistävässä harjoittelussa. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tietää ihmisen elinjärjestelmien rakenteen ja toimintamekanismin pääkohdat sekä ymmärtää niiden merkityksen harjoittelussa.

Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa, VOK I (3h) 

Lasten ja nuorten hyvässä harjoittelussa on huomioitava lasten ja nuorten eri kehitysvaiheet. Eri ominaisuuksien herkkyyskaudet huomioimalla harjoittelun suunnittelussa saadaan aikaan paras oppimis- ja harjoittelutulos. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tuntee lasten ja nuorten eri kehitysvaiheet ja herkkyyskaudet sekä ymmärtää niiden vaikutukset harjoittelun suunnitteluun. Koulutuksen pääteemoja ovat lasten ja nuorten riittävä liikunnan määrä, elinjärjestelmien luonnollinen kypsyminen, liikunnallisten perustaitojen kehittyminen, fyysisten ominaisuuksien herkkyyskaudet sekä psyykkinen kehitys eri ikäkausina. Koulutuksessa käydään läpi myös lasten ja nuorten psyykkistä kehitystä eri ikäkausina.

Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa, VOK I (3h) 

Lasten ja nuorten liikunnan ja harjoittelun keskeinen tavoite on kasvattaa heitä kohti liikunnallista elämäntapaa, joka kantaa läpi koko elinkaaren. Koulutuksessa käydään läpi liikunnalliseen elämäntapaan vaikuttavia tekijöitä elinkaaren eri vaiheissa. Koulutuksen muina teemoina ovat elimistön kehittyminen eri ikävaiheessa sekä drop-out –ilmiö ja sen ehkäiseminen. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tietää ihmisen kasvun ja kehittymisen vaiheet koko elämänkulun ajalta sekä eri ominaisuuksien kehittymisen herkkyyskaudet ja osaa huomioida niitä kohderyhmänsä harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet harjoittelussa, VOK I (2 h) 

Valmentajan ymmärrys psyykkisistä ja sosiaalisista ominaisuuksista ovat onnistuneen valmennustapahtuman edellytyksiä. Hyvä valmentaja tukee ja vahvistaa urheilijan innostusta, itsetuntoa, itseluottamusta sekä keskittymiskykyä. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja ymmärtää oman roolinsa urheilijan innostuksen, itsetunnon, itseluottamuksen ja keskittymiskyvyn tukemisessa ja vahvistamisessa ja osaa huolehtia siitä, että valmennustapahtumassa vallitsee positiivinen tekemisen meininki ja liikkumisen ilo.

Eettinen valmennus, VOK I (2 h)

Hyvä valmentaja tiedostaa oman roolinsa ja merkityksellisyytensä ohjattaviensa kokonaisvaltaiselle kasvulle ja hyvinvoinnille. Hän osaa kohdella kaikkia tasapuolisesti ja reilusti ja ymmärtää ohjattaviensa arvon ihmisenä. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja ymmärtää oman vastuunsa ja valmentajan esimerkin vaikutuksen valmennettaviin sekä osaa toteuttaa reilun pelin periaatteita käytännössä. Koulutuksessa pohditaan myös, mitä eettisyys ja kokonaisvaltaisuus liikunnassa ja urheilussa tarkoittavat.

Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen, VOK I (2 h)

Kyky oman toiminnan ja osaamisen arviointiin sekä pyrkimys itsensä kehittämiseen ovat hyvän ja ammattitaitoisen valmentajan ja ohjaajan tunnusmerkkejä. Koulutuksessa käydään läpi omaa ajankäyttöä, toiminnan suunnittelua, arviointia ja tehtävien priorisointia. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja oman ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja oppii tiedostamaan oman toiminnan suunnittelun ja arvioinnin merkityksen valmentamiseen ja ohjaamiseen sekä sen vaikutuksen omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin. 

Tunne- ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa, VOK I (2h)

Valmennustilanne on aina vuorovaikutustilanne valmentajan ja urheilijan/urheilijoiden välillä. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat edellytys tietojen ja taitojen välittymiselle valmentajan ja urheilijan välillä. Tunteiden tunnistaminen edesauttaa valmentajaa vuorovaikutustilanneessa onnistumisessa.

Koulutuksessa käydään läpi tunteiden tunnistamista, itseilmaisun ja kuuntelemisen taitoja ja valmentajan merkitystä hyvän ilmapiirin luomiselle sekä pelisääntöjä valmennuksessa ja ohjauksessa. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tuntee tunne- ja vuorovaikutustaitojen perusteet sekä ymmärtää avoimen ja luottamusta synnyttävän ilmapiirin merkityksen valmennuksessa.

Harjoittelun suunnittelu ja arviointi, VOK I (3 h)

Harjoittelun suunnittelu ja arviointi ovat laadukkaan valmennuksen ja ohjauksen kulmakiviä. Jokaisella harjoituksella tulee olla etukäteen mietityt tavoitteet ja suunnitelma, miten tavoitteisiin päästään. Valmentajan tulee myös arvioida tavoitteiden toteutumista.

Koulutuksessa käydään läpi yksittäisen harjoituskerran suunnitteluun ja tavoitteiden asetteluun sekä arviointiin liittyviä tekijöitä ja rakennetaan yhdessä mallitunti tuntisuunnitelmalomaketta apuna käyttäen. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisen harjoitus- tai ohjaustapahtuman yleisellä tasolla ja ymmärtää arvioinnin ja seurannan yleiset periaatteet.

Aluejärjestöt

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Imatra
www.eklu.fi

ESLi – Etelä-Savon Liikunta ry

Mikkeli
www.esliikunta.fi

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

Helsinki
www.eslu.fi

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

TAMPERE
www.hlu.fi

Kainuun Liikunta ry

87250 KAJAANI
www.kainuunliikunta.fi

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry

KOKKOLA
www.kepli.fi

Keski-Suomen Liikunta ry

JYVÄSKYLÄ
www.kesli.fi

Kymenlaakson Liikunta ry

KOUVOLA
www.kymli.fi

Lapin Liikunta ry

Rovaniemi
www.lapinliikunta.com

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

TURKU
www.liiku.fi

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Porin toimisto

PORI
www.liiku.fi

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

SEINÄJOKI
www.plu.fi

Pohjois-Karjalan Liikunta ry

JOENSUU
www.pokali.fi

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry

OULU
www.popli.fi

Pohjois-Savon Liikunta ry

KUOPIO
www.pohjois-savonliikunta.fi

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

LAHTI
www.phlu.fi