Liittokokoukset

Liittokokousten pöytäkirjat:

Kevätliittokokous 2024
Syysliittokokous 2023
Kevätliittokokous 2023
Syysliittokokous 2022
Kevätliittokokous 2022
Syysliittokokous 2021
Kevätliittokokous 2021
Ylimääräinen liittokokous 2021
Syysliittokokous 2020
Ylimääräinen syysliittokokous 2020
Kevätliittokokous 2020
Syysliittokokous 2019 
Kevätliittokokous 2019
Syysliittokokous 2018
Kevätliittokokous 2018
Syysliittokokous 2017
Kevätliittokokous 2017
Syysliittokokous 2016
Kevätliittokokous 2016
Syysliittokokous 2015

SPTL:n säännöt, liittokokoukset:

10 § Kevätliittokokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä ja syysliittokokous marraskuun loppuun mennessä. Liittohallitus määrää kokousajan ja -paikan. Ylimääräinen liittokokous pidetään, mikäli liittokokous tai liittohallitus niin päättää tai mikäli vähintään yksi viidesosa (1/5) äänioikeutetuista jäsenseuroista vaatii sitä kirjallisesti liittohallitukselta määrätyn asian käsittelemiseksi. Viimeksi mainitussa tapauksessa liittokokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11 § Kutsu liittokokoukseen on julkaistava liiton verkkosivuilla tai lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

12 § Äänioikeutetun jäsenseuran kirjallisesta vaatimuksesta liittokokouksen esityslistalle on merkittävä asia, joka halutaan liittokokouskäsittelyyn edellyttäen, että tämä vaatimus on jätetty liittohallitukselle vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta.

13 § Liittokokouksessa saavat olla edustettuina jäsenmaksuvelvollisuutensa täyttäneet jäsenseurat. Näillä on oikeus lähettää kokoukseen yksi (1) äänioikeutettu edustaja sekä yksi (1) lisäedustaja, jolla on puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Äänioikeutta käyttävällä edustajalla tulee olla jäsenseuran antama valtakirja. Liiton kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä, liiton puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, liittohallituksen varsinaisilla jäsenillä, liiton toimihenkilöillä sekä valiokuntien jäsenillä on liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Liittokokous voi antaa muillekin henkilöille joko pelkän läsnäolo-oikeuden tai sekä läsnäolo- että puheoikeuden.

14 § Liittokokouksessa jokaisella jäsenseuralla on yksi ääni. Sama henkilö voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsenseuraa.

15 § Liittokokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole muuta määrätty, mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa saman äänimäärän saaneiden kesken arpa. Liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa on valituksi tulevan kuitenkin saatava yli puolet annetuista äänistä. Ellei ensimmäisessä äänestyksessä kukaan ehdokkaista ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen välillä. Äänestykset ja vaalit tapahtuvat suljetuin lipuin, mikäli yksikin äänioikeutettu edustaja niin vaatii.  Liiton puheenjohtaja tai, hänen ollessa estyneenä, liiton varapuheenjohtaja avaa liittokokouksen.

Kevätliittokokouksessa
– esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon ja päätetään

  • Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
  • vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille
  • kilpailumääräysten muuttamisesta

Syysliittokokouksessa
– vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
– päätetään jäsenmaksun ja muiden liitolle tulevien maksujen suuruus
– vahvistetaan seuraavan tilikauden talousarvio
– päätetään liiton puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, liittohallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista
– valitaan joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden toimikausi alkaa välittömästi kokouksen jälkeen
– valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi neljän (4) erovuoroisen liittohallituksen jäsenen tilalle uudet jäsenet ja yhdeksi vuodeksi neljä (4) varajäsentä, joiden toimikausi alkaa välittömästi kokouksen jälkeen
– valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan liiton seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa