Suomen Pöytätennisliiton kilpailumanipulaation ja vilpin vastaisen toiminnan ohjelma

 

Ohjelman arvoperusta ja tavoitteet

Suomen Pöytätennisliitto ry (SPTL) pyrkii ottamaan huomioon kaikessa toiminnassaan urheilussa ja muussa yhteiskunnassa yleisesti hyväksytyt eettiset ja moraaliset periaatteet ja linjaukset. Suomen Pöytätennisliitto on sitoutunut kilpailumanipulaation vastaiseen työhön sekä noudattamaan Reilun Pelin periaatteita.

Pöytätennisliitto haluaa taata kaikille jäsenilleen mahdollisuuden reiluun liikuntaan ja urheiluun. Omalla toiminnallaan liitto haluaa varmistaa, ettei kilpailumanipulaatio saa lajissa jalansijaa. Liiton kilpailutoimintaan osallistuvat pelaajat ovat lisenssin hankkimalla sitoutuneet noudattamaan kaikkia liiton sekä Suomen urheilun eettinen keskuksen kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä.

Koulutuksella, viestinnällä, säännöstöllä ja sopimuksilla sitoutetaan seurat, pelaajat ja valmentajat ohjelmaan. Näin vältytään myös tahattomilta virheiltä.

 

Kilpailumanipulaatio

Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan sitä, kun urheilija tai urheilutoimija huijaa poistaakseen ennalta arvaamattomuuden kilpailusta. Huijaaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi kilpailun tai sen osan häviämisellä. Kilpailumanipulaatiota voi tapahtua missä tahansa lajissa ja missä tahansa maassa. Kilpailumanipulaatio on vastoin Reilun Pelin ihanteita, jotka ovat Suomen Pöytätennisliiton toiminnan perustana. Pöytätennisliitto on sitoutunut edistämään puhdasta urheilua ja toimimaan urheilumanipulaatiota vastaan. Liiton kilpailumääräysten mukainen eettinen lähtökohta on, että seurat, joukkueet ja pelaajat pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Kilpailumanipulointi ei rajoitu vain kilpailujen lopputuloksen järjestämiseen vaan manipulointia voi tapahtua myös kilpailutapahtuman sisällä tapahtuvista asioista, kuten esimerkiksi voitetuista eristä. Nämä eivät vaikuta välttämättä lopulliseen lopputulokseen, mutta niiden järjestely on helpompaa kuin lopputuloksen järjestäminen.

Kilpailutuloksia manipuloidaan muun muassa tarkoituksena voittaa rahaa vedonlyönnistä. Kansainvälisesti organisoituneella tulosten manipuloinnilla pyritään usein pesemään rikollinen raha puhtaaksi. Tällöin rikollisille riittää pienikin voittokerroin tai jopa jossain määrin tappiollinen vedonlyönti tavoitteiden saavuttamiseen. Suomen Pöytätennisliiton jäsenseurojen tulee koulutuksen ja valistuksen kautta pyrkiä ennaltaehkäisemään kilpailutapahtumiin liittyvä manipulointi. Toimiva rangaistusjärjestelmä toimii myös ennalta ehkäisevästi tulevaisuutta ajatellen.

Kansainvälinen Pöytätennisliitto (ITTF) vastaa kansainvälisten ottelutapahtumien organisoinnista. Järjestö vastaa myös näiden tapahtumien osalta rangaistuksista kilpailumanipulaatioon syyllistyneille.

Pöytätennisliiton hallitus määrittää kilpailumanipulaatioon liittyviin asioihin oman vastuuhenkilön. Kotimaisten tapahtumien kilpailumanipulaation riskitekijöiden tilannekuva on SUEKilla tehdyn itsearvion perusteella matala mutta mahdolliset manipulaatiot ovat toiminnassa aina mahdollisia.

 

Kilpailumanipulaation ennaltaehkäisevät toimenpiteet:

Valmentajakoulutus

Kilpailumanipulaatiokoulutusta järjestetään valmentajakoulutusten yhteydessä. Vastuuhenkilönä toimii liiton valmentajakoulutuksista kulloinkin vastaava henkilö. Koulutus järjestetään valmentajakoulutuksen tasosta riippuen verkkokoulutuksena, SUEK:in järjestämänä tai liiton erikseen nimeämän kouluttajan toteuttamana hänen käytyään SUEKin koulutuksen. Tavoitteena on, että koulutuksen läpi käyneillä valmentajilla on valmius kilpailumanipulaation tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. Valmentajien kautta tieto siirtyy urheilijoille.

Maajoukkuetoiminta ja muu huippu-urheilu

Maajoukkueiden toiminnassa jaetaan kilpailumanipulaatiosta tietoa pelaajille. Leiritysten ja muiden maajoukkuetapahtumien yhteydessä kutsutaan tarpeen mukaan SUEK:n asiantuntija/kouluttaja kertomaan ajankohtaisista asioista. ILMO- palvelusta sekä Reilusti paras- verkkokoulutuksesta laitetaan linkit liiton sivuille.

Verkkokoulutuksiin osallistumiseen kannustetaan kaikkia lajin parissa toimivia henkilöitä.

Tuomarit

Tuomarikoulutusten yhteydessä käydään läpi kilpailumanipulaatioon liittyviä asioita sekä kerrotaan aiheeseen liittyvistä verkkokoulutusmahdollisuuksista. Kansainvälisten tapahtumien tuomaritehtävissä toimivat saavat koulutusta myös kansainvälisen liiton kautta.

Muut kohderyhmät (järjestön henkilökunta, jäsenseurat, luottamushenkilöt)

Henkilökunnalle, luottamushenkilöille sekä jäsenseurojen jäsenistölle suositellaan verkkokoulutuksen suorittamista.

Muuta ennaltaehkäisyyn liittyvää:

 • Pöytätennisliitto on tehnyt SUEKin kilpailumanipulaation tilannekuva-arvion lajiin liittyen
 • Kaikkea Suomen Pöytätennisliiton alaista toimintaa ohjaavat Reilun Pelin periaatteet
 • Kilpailuihin osallistuvien on aina pyrittävä urheilullisesti parhaaseen lopputulokseen.
 • Urheilutoimijat, jotka toiminnallaan voivat vaikuttaa urheilutapahtuman lopputulokseen, eivät saa lyödä vetoa kyseisestä tapahtumasta. Myös välikäsien, kuten lähisukulaisten tai lähipiirin käyttö on kielletty. Urheilutoimijoiksi katsotaan jäsenjärjestön tai sen seuran urheilijat, valmentajat, huoltajat, seurajohtoon kuuluvat henkilöt, seuran lääkintähenkilöstö, muut seuran kanssa kiinteästi tekemisissä olevat henkilöt kuten seuran jäsenet sekä kilpailujen erotuomarit ja toimitsijat.
 • Urheilutoimijaa velvoittaa tiedonantovelvollisuus sellaisista yhteydenotoista, joissa rahaa tai muita etuuksia tarjoamalla pyritään vaikuttamaan ottelun lopputulokseen.
 • Urheilutoimija ei saa antaa esimerkiksi seuran pelaajaa koskevaa tietoa seuran ulkopuoliselle taholle, jos tieto ei ole yleisesti saatavilla tai sitä ei ole tarkoitus saattaa yleisesti saatavaksi ja jos tiedolla on tai saattaa olla merkitystä laittoman vedonlyöntipelaamisen kannalta.
 • Mikäli on syntynyt epäily kilpailutapahtuman manipuloinnista, on epäilys saatettava myös itse tapahtumaan osallistuvien urheilutoimijoiden sekä tuomarien tietoon. Äärimmäisessä tapauksessa harkitaan koko kilpailutapahtuman peruuttamista.
 • Epäilyksen alainen kilpailutapahtuma otetaan erityistarkkailuun, jolloin on kiinnitettävä erityishuomiota kaikkeen normaalista kilpailutapahtumasta poikkeavaan käytökseen. Tapahtuman jälkeen haastatellaan keskeiset urheilutoimijat ja erotuomarit sekä harkitaan jatkotoimia, kuten tapauksen saattamista viranomaisten tutkintaan.
 • SPTL:n kilpailumääräyksissä (3.6.4.1) ns. asianosaisten vedonlyönti on kielletty rangaistuksen uhalla.
 • Liittohallitus voi rangaista jäsenseuraansa tai sen jäsentä, joka ei noudata liiton sääntöjä tai liiton toimielinten päätöksiä tai määräyksiä tai jättää hoitamatta velvoitteet, joihin se on liittoon liittymällä sitoutunut, tai muulla tavoin toimii liiton tarkoitusperiä tai hyviä tapoja vastaan.
 • Liiton kilpailumääräyksissä on pykälä 6.12.5: Eettinen lähtökohta on, että seurat, joukkueet ja pelaajat pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Jos seura on sopinut kilpailutapahtuman tuloksesta etukäteen, liittohallitus määrää sille rangaistuksen soveltaen kohdan 6.12 määräyksiä ja liiton sääntöjen 7 §. Urheilijaan ja toimitsijaan, joka on osallistunut tuloksen sopimiseen, sovelletaan samaa normistoa.

7 §
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat myös liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä, vakavia eettisiä rikkomuksia sekä kilpailumanipulaatiota koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Liiton jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.

 

Viestintä

Kilpailumanipulaation liittyvässä yleisessä viestinnässä käytetään pääosin liiton nettisivuja sekä seuroille yhdyshenkilöiden kautta lähetettäviä viestejä. Oleellista on, että kilpailumanipulaatioon liittyvä viestintä tavoittaa aiheeseen liittyvät keskeisimmät kohderyhmät.

Kilpailumanipulaatioon liittyvä toimintaohjeistus laitetaan liiton nettisivuille sekä lisäksi se löytyy osana liiton vastuullisuusohjelmaa. Ohjelmasta tehdään erillinen tiedote liiton sivuille ja liiton vastuullisuusohjelma nostetaan säännöllisin väliajoin esille.

Mahdollisissa ongelmatilanteissa viestintää toteutetaan liiton kriisiviestintäohjeen mukaisesti. Kriisiviestintäohjeen mukaisesti viestinnän vastuuhenkilönä toimii toiminnanjohtaja. Ohje löytyy osana liiton vastuullisuusohjelmaa. Liiton sivuilta löytyvät linkit myös ILMO-järjestelmään sekä SUEKin Reilusti paras-verkkokoulutukseen.

Toiminta ongelmatilanteissa

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on avannut ILMO-palvelun (ilmo.suek.fi), jonka kautta voi ilmoittaa, jos epäilee kilpailumanipulaatio-, doping- tai katsomoturvallisuusrikkomusta. Jokaisella on oikeus ilmoittaa epäilyttävästä toiminnasta. Ilmoittaja auttaa suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille.

ILMO-palvelun kautta voi antaa tietoa mahdollisista urheilurikkomuksista nimettömästi tai omalla nimellään. Ilmoituksen sisältö käsitellään luottamuksellisesti ja analysoidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Jos ilmoituksen tekijä antaa tietonsa nimettömästi, hän voi rekisteröityä suojattuun viestipalveluun, jonka kautta SUEK voi tarvittaessa pyytää häneltä lisätietoja henkilöllisyyden paljastumatta.

 

Toimintaprotokolla kilpailumanipulaatiotapauksia varten:

 1. Pöytätennisliiton yhteyshenkilönä kilpailumanipulaatiotapauksissa toimii toiminnanjohtaja.
 2. Tapauksen alustava käsittely toteutetaan liiton sisällä kilpailumanipulaation yhteyshenkilön toimesta. Käytännössä tämä tarkoittaa saatavilla olevien tapahtumatietojen keräämistä.
 3. Kaikista tapauksista ilmoitetaan SUEKin tutkintapäällikölle. Tapauksista ja yhteistyöstä käydään keskustelut liiton kanssa tapauskohtaisesti sopien asiasta tiedottamisesta, rooleista ja vastuista.
 4. Tarvittaessa SUEK vie asian kansallisen yhteistoimintaryhmän (National platform) käsiteltäväksi. Yhteistoimintaryhmässä ovat mukana esimerkiksi poliisi. Poliisi päättää mahdollisista rikostutkinnallisista toimenpiteistä ja lajin kurinpito kilpailullisista seuraamuksista.
 5. Mikäli tapaus ei johda rikostutkinnallisiin toimenpiteisiin liitto voi pyytää SUEKin apua niiden asioiden selvittämisessä, jotka eivät täytä rikoksen tunnusmerkistöä. Selvitys tehdään yhteistyössä liiton kanssa.
 6. Selvityksen päätyttyä liiton tulee harkita asian viemistä omaan kurinpitokäsittelyyn tai päättää asian käsittely.
 7. Tarvittaessa asianosaisia tulee tiedottaa asian käsittelyn päättämisestä tai sen lopputuloksesta.

 

 Kurinpitotoimet

Liittohallitus voi rangaista jäsenseuraansa tai sen jäsentä, joka ei noudata liiton sääntöjä tai liiton toimielinten päätöksiä tai määräyksiä tai jättää hoitamatta velvoitteet, joihin se on liittoon liittymällä sitoutunut, tai muulla tavoin toimii liiton tarkoitusperiä tai hyviä tapoja vastaan.

 • Jotta kurinpitotoimiin voidaan ryhtyä, on kurinpidon kohteen oltava Suomen Pöytätennisliiton kurinpitovallan alla ja teon, josta syytetään, on oltava rangaistava. Pöytätennisliiton kurinpitovallan alle kuuluu sellainen urheilutoimija tai taho, joka on sitoutunut liiton sääntöihin tai niiden nojalla annettuihin määräyksiin tai on muulla tavoin sitoutunut noudattamaan niitä.
 • Kurinpitotoimia voidaan kohdistaa henkilöön, joka yrittää kilpailla/pelaa tai ehdottaa kilpailemista/pelaamista ennakolta sovittuun lopputuloksen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi kilpailutapahtumia. Sama pätee henkilöön, joka laiminlyö tiedonantovelvollisuuden tällaisista teoista tai niiden yrityksistä.
 • Manipulaatiotapauksissa on muita kurinpitotapauksia korkeampi näyttökynnys. Väliaikaisiin kurinpitotoimenpiteisiin voi riittää ”syytä epäillä” kynnys, kuten esimerkiksi syyttämispäätös käräjäoikeudessa.
 • On tarkkaan harkittava, missä vaiheessa väliaikaisiin kurinpitotoimiin voidaan ryhtyä ja jäsenjärjestöjen oma kurinpitomenettely voidaan aloittaa. Kurinpitomenettelyssä on huomioitava syylliseksi epäillyn oikeusturva.
 • Rangaistusta määrättäessä tulisi huomioida lieventävänä seikkana epäillyn pyrkimys avustaa tapauksen selvittämisessä

 

Yhteenveto toimenpiteistä ja vastuuhenkilöistä

     TOIMENPIDE                                                                                                                                    TOTEUTUS

   
   
Koulutusten kilpailumanipulaation vastainen toiminta – osiot Liiton kouluttaja kouluttaa itse tai tilaa koulutuksen SUEK:lta.
   
Pelaajien informointi ja sitouttaminen  

Lisenssin oston yhteydessä lisenssin ostaja sitoutuu noudattamaan Suomen Pöytätennisliiton sekä SUEKin säännöstöjä. Liiton viestintä välittää SUEK:n tuottamaa ajankohtaista tietoa.

Maajoukkuepelaajien informointi  

Liiton maajoukkuetoiminnasta vastaava henkilö jakaa tietoa vuosittain maajoukkueleireillä.

   
 

SUEK:n koulutustilaisuudet

 

Liiton nimeämä vastuuhenkilö osallistuu

Viestintä  

 

Liitto julkaisee ja välittää SUEK:n tiedotteita. Liiton kilpailumanipulaation vastainen ohjelma löytyy liiton sivuilta Liitto-valikon alta. Liiton sivuilta löytyy linkit muun muassa SUEKin sivuille, ILMO-raportointijärjestelmään sekä Reilusti paras – verkkokoulutukseen.

 

 

Kilpailumanipulaation vastainen ohjelma

 

 

Ohjelman päivittämisestä vastaa liiton nimeämä henkilö ja sen hyväksyy liiton hallitus.