Antidopingohjelma

Suomen Pöytätennisliitto ry:n antidopingohjelma (päivitetty 2022)

Ohjelman arvoperusta ja tavoitteet

Suomen Pöytätennisliitto ry (SPTL) pyrkii ottamaan huomioon kaikessa toiminnassaan yleisesti hyväksytyn eettisen ja moraalisen toiminnan. Suomen Pöytätennisliitto on sitoutunut antidopingtoimintaan ja dopingin vastaiseen työhön sekä noudattamaan Reilun Pelin periaatteita.

Pöytätennisliitto haluaa vaalia puhdasta urheilua ja taata kaikille jäsenilleen mahdollisuuden reiluun liikuntaan ja urheiluun. Omalla toiminnallaan liitto haluaa varmistaa, etteivät kielletyt aineet ja menetelmät saa lajissa jalansijaa. Liitto suhtautuu ehdottoman kielteisesti dopingiin. Liiton kilpailutoimintaan osallistuvat pelaajat ovat lisenssin hankkimalla sitoutuneet noudattamaan kaikkia liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Koulutuksella, viestinnällä, säännöstöllä ja sopimuksilla sitoutetaan seurat, pelaajat ja valmentajat antidopingohjelmaan. Näin vältytään myös tahattomilta virheiltä. Kouluttamalla dopingin käytön haitoista terveydelle, ohjataan lajin parissa toimivat terveiden elämäntapojen piiriin.

Pöytätennisiitto tekee avoimesti yhteistyötä kaikkien antidopingtyötä tekevien tahojen kanssa. Liiton antidopingryhmään kuuluu puheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä 1–2 lajin kilpailutoiminannan tuntevaa lääkärijäsentä.

Toimenpiteet

Valmentajakoulutus

Antidopingtyö, terveelliset elämäntavat ja eettiset arvot huomioidaan kaikilla koulutuksen tasoilla. Tavoitteena on, että kaikki koulutuksen läpi käyneet valmentajat ymmärtävät dopingin käyttöön liittyvät vaarat sekä sisäistävät reilun ja puhtaan kilpailun merkityksen. Valmentajien kautta tieto siirtyy urheilijoille. Tasolla I liiton kouluttaja vastaa antidopingkoulutuksesta. II-tasolla liitto pyytää tarpeen mukaan myös SUEK:in kouluttajan paikalle. Antidopingkoulutusta järjestetään kaikissa liiton toteuttamissa I- ja II- tason valmentajakoulutuksissa. Liiton puolesta vastuuhenkilönä toimii valmentajakoulutuksista vastaava henkilö, joka on myös käynyt SUEK:n järjestämiä aiheeseen liittyviä koulutuksia.

Maajoukkuetoiminta ja muu huippu-urheilu

Maajoukkueiden toiminnassa jaetaan antidopingtietoa pelaajille. Leiritysten ja muiden maajoukkuetapahtumien yhteydessä kutsutaan tarpeen mukaan SUEK:n asiantuntija/kouluttaja kertomaan ajankohtaisista asioista. Antidopingopas -julkaisu jaetaan maajoukkuepelaajille (aikuiset ja nuoret). Lisäksi julkaisusta laitetaan linkki liiton nettisivuille.

Antidopingpykälät liiton säännöissä ja kilpailumääräyksissä (päivitetty kevätliittokokouksessa 2022)

  • 7: Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat kulloinkin voimassa olevaan Suomen urheilun eettisen keskuksen säännöstön noudattamiseen ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja ITTF:n sääntöjen sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten noudattamiseen.

Antidoping

Pelaajien on noudatettava Suomen ja ITTF:n antidopingsäädöstöä. Pelaajien, valmentajien ja huoltajien sekä muiden antidopingsäännöstön alle kuuluvien henkilöiden tulee tutustua heitä koskeviin antidopingsäännöstöihin. Tiedot kielletyistä dopingaineista ja – menetelmistä päivittyvät Suomen urheilun eettisen keskuksen materiaaleihin.

Seuraamuksena dopingrikkomuksesta voidaan määrätä:

  • kilpailutuloksen mitätöinti
  • urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
  • urheilun toimintakielto
  • kirjallinen varoitus

Kurinpito

Liittohallitus voi rangaista jäsenseuraansa tai sen jäsentä, joka ei noudata liiton sääntöjä tai liiton toimielinten päätöksiä tai määräyksiä tai jättää hoitamatta velvoitteet, joihin se on liittoon liittymällä sitoutunut, tai muulla tavoin toimii liiton tarkoitusperiä tai hyviä tapoja vastaan.

Valvonta ja testaustoiminta

Dopingvalvonnan piiriin kuuluvat Suomen antidopingsäännöstön mukaan henkilöt, jotka osallistuvat säännöllisesti järjestettyyn urheilutoimintaan. Tällaisiksi henkilöiksi luetaan Pöytätennisliiton toiminnassa mm. lisenssin lunastaneet, liittoon kuuluvien seurojen toiminnassa mukana olevat henkilöt ja urheilijan tukihenkilöt. Urheilijan tukihenkilöksi on määritelty Suomen antidopingsäännöstössä: valmentaja, ohjaaja, manageri, edustaja, joukkueen toimihenkilö, toimitsija, lääkäri, lääkintäryhmän jäsen, vanhempi tai kuka tahansa muu henkilö, joka työskentelee, hoitaa tai auttaa urheilukilpailuun osallistuvaa tai valmistautuvaa urheilijaa.

Liitto informoi kilpailunjärjestäjiä niiden dopingtestaukseen liittyvistä velvoitteista kuten organisoinnista testitilojen ja saattajien suhteen. Testejä voidaan tehdä milloin vain ja missä tahansa ennalta ilmoittamatta. Liittohallituksen tehtävä on vastata antidopingia koskevasta viestintä- ja koulutustoiminnan järjestämisestä sekä riittävien resurssien ottamisesta liiton talousarvioon antidopingtoimintaan ja tarvittaessa myös dopingtestaukseen. Antidopingtoiminta on osa liiton toimintasuunnitelmaa ja talousarviota.

Liittohallitus asettaa antidopingtoimintaa varten toimiryhmän (liiton antidopingryhmä), jonka kokoonpanon liittohallitus vahvistaa vuosittain. Antidopingryhmän tehtävänä on liiton määrittelemien tavoitteiden ja resurssien puitteissa antidopingohjelman toteuttaminen ja sen seuranta. Antidopingryhmä pitää yllä tietouttaan antidopingasioissa ja toimii yhteistyöelimenä dopingasioissa Suomen Olympiakomiteaan ja SUEK:een.

Pöytätennisliiton antidopingyhteyshenkilönä toimii liiton toiminnanjohtaja. SUEK ilmoittaa yhteyshenkilölle dopingrikkomusepäilyistä. Dopingrikkomusepäilyiden yhteydessä yhteyshenkilö ja liiton puheenjohtaja selvittävät SUEK:in kanssa tulokseen liittyvät asiat ja toimenpiteet.

Toimenpiteet dopingrikkomusasioissa on määritelty Suomen antidopingsäännöstössä ja Kansainvälisessä tulostenkäsittelystandardissa. Dopingrikkomuksia koskeva käsittely ja päätösvalta kuuluu Antidopingasioiden kurinpitolautakunnalle tai joissain tapauksissa SUEKille.

Liitto toimittaa tarvittaessa SUEK:lle maajoukkueidensa leiri- ja otteluohjelmat sekä niihin osallistuvien pelaajien nimilistat. Tietojen toimittamisesta ovat vastuussa päävalmentaja sekä liiton yhteyshenkilö. Liitto toimii myös muutoin yhteistyössä SUEK:n kanssa ja toimittaa pyydettäessä myös muita tietoja koskien maajoukkueita.

Erivapaudet

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta. SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn (tasomäärittely nähtävissä SUEKin nettisivuilla) piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEKin ohjeiden mukaisesti ennakkoon. SUEKin tekemä erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja.

Tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden ja/tai menetelmien käytölle on lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea erivapautta jälkikäteen.

Kansainvälisen tason urheilijoiden ja kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden erivapauksista vastaa Kansainvälinen Pöytätennisliitto (ITTF), riippumatta urheilijan iästä tai kansallisesta tasosta. Mikäli urheilijalla on jo ennestään voimassa oleva SUEK:n myöntämä erivapaus, tulee hänen selvittää, tunnustaako kansainvälinen lajiliitto SUEK:n myöntämän erivapauden automaattisesti vai tuleeko se ensin toimittaa kansainvälisen lajiliiton arvioitavaksi. Pöytätennisliitto auttaa urheilijoita kansallisten ja kansainvälisten erivapauksien hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Toiminta kriisitilanteissa

Pöytätennisliitto on sitoutunut auttamaan SUEK:a mahdollisen dopingrikkomuksen selvittämisessä. Liitto myös raportoi SUEK:lle sekä ITTF:lle kaikista tiedoista, jotka viittaavat dopingrikkomukseen tai liittyvät siihen. Selvitystyön aikana yhteistyötä saatetaan tarvita esimerkiksi henkilön yhteystietojen varmistamiseksi, antidopingkoulutuksista ja muista vastaavista tiedoista, jotka ovat järjestön tiedossa.

Itsenäistä päätösvaltaa käyttävä, SUEKin yleiskokouksen nimeämä kurinpitolautakunta tutkii ja tekee päätöksen siitä, onko säännöstönmukainen dopingrikkomus tapahtunut vai ei ja määrää seuraamukset. SUEK julkistaa tapauksen, kun kurinpitopäätös on lopullinen eli, kun siitä ei voi enää valittaa minnekään.

Suomen antidopingsäännöstöön perustuviin päätöksiin haetaan pääsääntöisesti muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta. Jos kyseessä on kansainvälisen tason urheilija tai kansainvälinen urheilutapahtuma, muutosta voidaan hakea ainoastaan Urheilun kansainväliseltä välimiesoikeudelta (CAS). SUEK ylläpitää nettisivuillaan listaa toimintakiellossa olevista henkilöistä.

Dopingrikkomusepäilyyn liittyvän tulostenkäsittelymenettelyn yhteydessä SUEK toimittaa asiaankuuluvat ilmoitukset aina dopingrikkomusepäillylle, jolla on oikeus kertoa tästä oman harkintansa mukaan kenelle tahansa. Lisäksi SUEK välittää tiedon rikkomusepäilystä epäillyn lajiliiton toiminnanjohtajalle- Hänellä on oikeus jakaa tieto niille henkilöille, joilla on perusteltu tarve tietää asiasta. Tällaisia henkilöitä voivat olla esimerkiksi liiton puheenjohtaja ja valmennuksesta vastaava sekä mahdollisesti seuran edustaja. Lajiliiton on painotettava tiedon luottamuksellisuutta. SUEK voi toimittaa tiedon myös Suomen Olympiakomitealle, Suomen Paralympiakomitealle /tai OKM:lle, mikäli katsoo, että niillä on tarve saada tieto rikkomusepäilystä. Edellä mainittujen lisäksi SUEK välittää tiedon myös rikkomuksesta epäillyn kansainväliselle lajiliitolle ja WADAlle.

Muutoksenhaku

Suomen antidopingsäännöstöön perustuviin päätöksiin haetaan pääsääntöisesti muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta. Jos kyseessä on kansainvälisen tason urheilija tai kansainvälinen urheilutapahtuma, muutosta voidaan hakea ainoastaan Urheilun kansainväliseltä välimiesoikeudelta (CAS). SUEK ylläpitää nettisivuillaan listaa toimintakiellossa olevista henkilöistä.

Jälkihoito

Dopingtapauksissa pyritään myös auttamaan ja tukemaan kiinnijäänyttä urheilijaa, jotta hän ei jää ongelmansa kanssa yksin. Jos kyseessä on huumaavat aineet, niin autetaan kiinnijäänyttä hakeutumaan hänelle soveltuvaan hoitoon.

Kilpailija, joka on kärsinyt määräaikaisen toimintakiellon, voi palata kilpailutoimintaan, jos hän, toimintakiellon saatuaan, on ilmoittanut SUEK:lle jatkavansa kilpailutoimintaa ja oltuaan koko toimintakiellon ajan dopingvalvonnan piirissä.

Seuranta ja kehitystyö

SPTL:n hallitus hyväksyy antidopingohjelman, ohjelmaa päivitetään tarvittaessa. Toimintaa kehitetään ensisijaisesti yhteistyössä SUEK:n kanssa ja toiminta kuuluu kiinteänä osana liiton toimintasuunnitelmaan. Antidopingohjelman hyväksyy liiton hallitus ja sen päivittämisestä vastaa erikseen määriteltävä liiton antidopingyksikkö. Ohjelma julkaistaan liiton ja SUEK:n nettisivuilla ja sen toteutumisesta raportoidaan toimintakertomuksessa. Liitto osallistuu SUEK:n järjestämiin liittokoulutustilaisuuksiin.

Yhteenveto toimenpiteistä ja vastuuhenkilöistä

            TOIMENPIDE                                                                                                                         TOTEUTUS

Antidopingopas -julkaisun jakelu Liiton nimeämä vastuuhenkilö lähettää julkaisun kaikille tasomäärittelyn piiriin kuuluville urheilijoille sekä maajoukkueiden joukkueenjohtajille välitettäväksi pelaajille. Lisäksi julkaisu lähetetään kaikille seuroille ja julkaistaan liiton nettisivuilla
Sääntöjen mukaisten testaustilojen järjestäminen otteluissa Kansainvälisissä kilpailuissa: kilpailun järjestäjä ITTF:n määräämällä tavalla.

Kotimaisissa kilpailuissa: järjestävä seura huolehtii tarvittavista tiloista

Valmentajakoulutusten antidopingosiot Liiton kouluttaja kouluttaa itse tai tilaa koulutuksen SUEK:lta.
Erivapauskäytäntö Urheilijalla on vastuu erivapauden hakemisessa. Liitto selvittää kansainväliset käytännöt ja ohjeistaa urheilijoita.
Pelaajien informointi ja sitouttaminen Lisenssin ostoon laitetaan pykälä, jossa lisenssin ostaja sitoutuu noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä sekä ITTF:n antidopingsäännöstöä. Liiton viestintä välittää SUEK:n tuottamaa ajankohtaista tietoa.
Maajoukkuepelaajien informointi Liiton maajoukkuetoiminnasta vastaava henkilö jakaa tietoa vuosittain maajoukkueleireillä.
Maajoukkueiden ohjelmien tiedottaminen SUEK:lle Päävalmentaja/Toiminnanjohtaja
SUEK:n koulutustilaisuudet Liiton nimeämä vastuuhenkilö osallistuu
Antidopingviestintä Liitto julkaisee ja välittää SUEK:n tiedotteita. Liiton antidopingohjelma löytyy liiton sivuilta Liitto-valikon alta. Liiton sivuilta löytyy linkit muun muassa SUEKin sivuille, antidopingoppaaseen sekä KAMU-järjestelmään ja ILMO-raportointijärjestelmään.
Antidopingohjelma Antidopingohjelman päivittämisestä vastaa liiton nimeämä antidopingyksikkö ja sen hyväksyy liiton hallitus.