Antidopingohjelma

Suomen Pöytätennisliitto ry:n antidopingohjelma

1.Ohjelman arvoperusta ja tavoitteet

Suomen Pöytätennisliitto ry (SPTL) pyrkii ottamaan huomioon kaikessa toiminnassaan yleisesti hyväksytyn eettisen ja moraalisen toiminnan. Suomen Pöytätennisliitto on sitoutunut antidopingtoimintaan ja dopingin vastaiseen työhön sekä noudattamaan Reilun Pelin periaatteita.

Pöytätennisliitto haluaa vaalia puhdasta urheilua ja taata kaikille jäsenilleen mahdollisuuden reiluun liikuntaan ja urheiluun. Omalla toiminnallaan liitto haluaa varmistaa, etteivät kielletyt aineet ja menetelmät saa lajissa jalansijaa. Liitto suhtautuu ehdottoman kielteisesti dopingin käyttöön. Liiton kilpailutoimintaan osallistuvat pelaajat ovat lisenssin hankkimalla sitoutuneet noudattamaan kaikkia liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Koulutuksella, viestinnällä, säännöstöllä ja sopimuksilla sitoutetaan seurat, pelaajat ja valmentajat antidopingohjelmaan. Näin vältytään myös tahattomilta virheiltä. Kouluttamalla dopingin käytön haitoista terveydelle, ohjataan lajin parissa toimivat terveiden elämäntapojen piiriin.

Liitto tekee avoimesti yhteistyötä kaikkien antidopingtyötä tekevien tahojen kanssa.

  2.Toimenpiteet

Valmentajakoulutus

Antidopingtyö, terveelliset elämäntavat ja eettiset arvot huomioidaan kaikilla koulutuksen tasoilla. Tavoitteena on, että kaikki koulutuksen läpi käyneet valmentajat ymmärtävät dopingin käyttöön liittyvät vaarat sekä sisäistävät reilun ja puhtaan kilpailun merkityksen. Valmentajien kautta tieto siirtyy urheilijoille. Tasolla I liiton kouluttaja vastaa antidopingkoulutuksesta. II-tasolla liitto pyytää tarpeen mukaan myös SUEK:in kouluttajan paikalle.

Maajoukkuetoiminta ja muu huippu-urheilu

Maajoukkueiden toiminnassa jaetaan antidopingtietoa pelaajille. Leiritysten ja muiden maajoukkuetapahtumien yhteydessä kutsutaan tarpeen mukaan SUEK:n asiantuntija/kouluttaja kertomaan ajankohtaisista asioista. Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisu jaetaan maajoukkuepelaajille (aikuiset ja nuoret). Lisäksi julkaisusta laitetaan linkki liiton nettisivuille.

Antidopingpykälä liiton säännöissä (päivitetään syysliittokokouksessa 2020)

  • 7: Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingsäännöstön noudattamiseen ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja ITTF:n sääntöjen sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsäännöstöjen noudattamiseen

Kohta 3.6.3 Antidoping

Pelaajien on noudatettava Suomen ja ITTF:n antidopingsäädöstöä. Pelaajien, valmentajien ja huoltajien tulee tutustua heitä koskeviin antidopingsäännöstöihin. Tiedot kielletyistä dopingaineista ja – menetelmistä ovat Suomen Antidopingtoimikunnan vuosittain ilmestyvässä julkaisussa ”Kielletyt ja sallitut lääkeaineet urheilussa”.

Seuraamuksena dopingrikkomuksesta voidaan määrätä:

  • kilpailutuloksen mitätöinti
  • urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
  • urheilun toimintakielto
  • kirjallinen varoitus

Kurinpito:

Liittohallitus voi rangaista jäsenseuraansa tai sen jäsentä, joka ei noudata liiton sääntöjä tai liiton toimielinten päätöksiä tai määräyksiä tai jättää hoitamatta velvoitteet, joihin se on liittoon liittymällä sitoutunut, tai muulla tavoin toimii liiton tarkoitusperiä tai hyviä tapoja vastaan.

Valvonta ja testaustoiminta

Dopingvalvonnan piiriin kuuluvat Suomen antidopingsäännöstön mukaan henkilöt, jotka osallistuvat säännöllisesti järjestettyyn urheilutoimintaan. Tällaisiksi henkilöiksi luetaan Pöytätennisliiton toiminnassa mm. lisenssin lunastaneet, liittoon kuuluvien seurojen toiminnassa mukana olevat henkilöt ja urheilijan tukihenkilöt. Urheilijan tukihenkilöksi on määritelty Suomen antidopingsäännöstössä: valmentaja, ohjaaja, manageri, edustaja, joukkueen toimihenkilö, toimitsija, lääkäri, lääkintäryhmän jäsen, vanhempi tai kuka tahansa muu henkilö, joka työskentelee, hoitaa tai auttaa urheilukilpailuun osallistuvaa tai valmistautuvaa urheilijaa.

Liitto informoi kilpailunjärjestäjiä niiden dopingtestaukseen liittyvistä velvoitteista kuten organisoinnista testitilojen ja saattajien suhteen. Testejä voidaan tehdä milloin vain ja missä tahansa ennalta ilmoittamatta. Liittohallituksen tehtävä on vastata antidopingia koskevasta viestintä- ja koulutustoiminnan järjestämisestä sekä riittävien resurssien ottamisesta liiton talousarvioon antidopingtoimintaan ja tarvittaessa myös dopingtestaukseen. Antidopingtoiminta on osa liiton toimintasuunnitelmaa ja talousarviota.

Liittohallitus asettaa antidopingtoimintaa varten toimiryhmän (liiton antidopingryhmä), jonka kokoonpanon liittohallitus vahvistaa vuosittain. Antidopingryhmän tehtävänä on liiton määrittelemien tavoitteiden ja resurssien puitteissa antidopingohjelman toteuttaminen ja sen seuranta. Antidopingryhmä pitää yllä tietouttaan antidopingasioista ja toimii yhteistyöelimenä dopingasioissa Suomen Olympiakomiteaan ja SUEK:een.

Pöytätennisliiton antidopingyhteyshenkilönä toimii liiton toiminnanjohtaja. SUEK ilmoittaa yhteyshenkilölle dopingtestien positiiviset tulokset. Positiivisen testituloksen yhteydessä yhteyshenkilö ja liiton puheenjohtaja selvittävät SUEK:in kanssa tulokseen liittyvät asiat ja toimenpiteet.

Väliaikaisesta toimintakiellosta päättää SUEK. SUEK vie mahdollisen dopingrikkomusasian valvontalautakunnalle. Valvontalautakunta päättää, onko kyseessä dopingrikkomus vai ei ja antaa liitolle asiassa seuraamussuosituksen. Liitto tekee asiassa lopullisen päätöksen. Liiton yhteyshenkilö on yhteydessä urheilijaan tavoitteena saada urheilija kertomaan asiat liitolle ja julkisuuteen avoimesti, yksityiskohtaisesti ja rehellisesti.

Liitto toimittaa SUEK:lle maajoukkueidensa leiri- ja otteluohjelmat sekä niihin osallistuvien pelaajien nimilistat. Tietojen toimittamisesta ovat vastuussa päävalmentaja sekä liiton yhteyshenkilö. Liitto toimii myös muutoin yhteistyössä SUEK:n kanssa ja toimittaa pyydettäessä myös muita tietoja koskien maajoukkueita.

Erivapaudet

Mikäli urheilijan terveyden ylläpito tai sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta. SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn (tasomäärittely nähtävissä SUEK:n nettisivuilla) piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti ennakkoon. SUEK:n tekemä erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa.

Tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden ja/tai menetelmien käytölle on lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea erivapautta jälkikäteen.

Kansainvälisen tason urheilijoiden ja kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden erivapauksista vastaa Kansainvälinen Pöytätennisliitto (ITTF), riippumatta urheilijan iästä tai kansallisesta tasosta. Mikäli urheilijalla on jo ennestään voimassa oleva SUEK:n myöntämä erivapaus, tulee hänen selvittää, tunnustaako kansainvälinen lajiliitto SUEK:n myöntämän erivapauden automaattisesti vai tuleeko se ensin toimittaa kansainvälisen lajiliiton arvioitavaksi. Pöytätennisliitto auttaa urheilijoita kansallisten ja kansainvälisten erivapauksien hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

 Toiminta kriisitilanteissa

Pöytätennisliitto on sitoutunut auttamaan SUEK:a mahdollisen dopingrikkomuksen selvittämisessä. Liitto myös raportoi SUEK:lle sekä ITTF:lle kaikista tiedoista, jotka viittaavat dopingrikkomukseen tai liittyvät siihen.

Dopingrikkomuksista koskevasta tiedottamisesta vastaa liiton puheenjohtaja ja koordinoinnista vastaava toiminnanjohtaja. Nämä päättävät tiedottamisen ajankohdasta, tavasta sekä muista yksityiskohdista ottaen huomioon tietojen salassapidon. Käsittelyn aikana tiedot ovat salassa pidettäviä siihen asti, kunnes SUEK:n päätöksen jälkeen liiton hallitus on tehnyt asiassa lopullisen päätöksen ja on velvollinen sen julkistamaan, tai mikäli dopingrikkomusväittämän kohteena oleva urheilija tai muu henkilö itse julkisesti vahvistaa mahdollisen rikkomusepäilyn.

Pöytätennisliitto järjestää tiedotustilaisuuden, mikäli urheilijan taso tai muut seikat sitä edellyttävät. Liitto informoi asianosaisia ja heidän kanssaan sovitaan tiedottamisen tavoista, aikataulusta sekä velvoitetaan asianosaisia saapumaan tiedotustilaisuuteen. Toiminta tapahtuu yhteistyössä SUEK:n kanssa.

Ennen tiedotteen lähettämistä tai lehdistötilaisuutta asiasta informoidaan liiton hallitusta sekä toimihenkilöitä. Samalla kerrotaan tiedottamisen aikataulu ja pelisäännöt. Medialle kerrotaan asiasta mahdollisimman nopeasti asian vahvistumisen jälkeen. Ensimmäinen lyhyt tiedote välitetään STT:n kautta ja samalla kerrotaan tiedotustilaisuuden tarkka aika ja paikka. Tiedot välitetään STT:n jälkeen myös liiton oman medialistan mukaan. Tiedotusvastuu rajataan puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle.

Tiedotustilaisuuteen pyritään saamaan asianosaisten ja liiton johdon lisäksi myös SUEK:n asiantuntija. Tiedotustilaisuudesta jaetaan virallinen tiedote. Lisäksi valmistellaan taustamateriaaliksi tietoa testausmääristä jne. Asianosaiset, SUEK sekä liiton johto vastaavat toimittajien kysymyksiin. Tilaisuuden jälkeen asiaa kommentoi tarvittaessa puheenjohtaja ja/tai toiminnanjohtaja. Virallinen tiedote käännetään mahdollisimman nopeasti englanniksi, jotta se voidaan jakaa tarvittaessa kansainväliseen käyttöön.

Muutoksenhaku

Suomen antidopingsäännöstön 13 §:n mukaan SUEK:n tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle siten kuin sen säännöissä on määrätty. Suomen Pöytätennisliiton tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle siten kuin sen säännöissä on määrätty.

Jälkihoito

Dopingtapauksissa pyritään myös auttamaan ja tukemaan kiinnijäänyttä urheilijaa, jotta hän ei jää ongelmansa kanssa yksin. Jos kyseessä on huumaavat aineet, niin autetaan kiinnijäänyttä hakeutumaan hänelle soveltuvaan hoitoon.

Kilpailija, joka on kärsinyt määräaikaisen toimintakiellon, voi palata kilpailutoimintaan, jos hän, toimintakiellon saatuaan, on ilmoittanut SUEK:lle jatkavansa kilpailutoimintaa ja oltuaan koko toimintakiellon ajan dopingvalvonnan piirissä.

3. Seuranta ja kehitystyö

SPTL:n hallitus hyväksyy antidopingohjelman, ohjelmaa päivitetään tarvittaessa. Toimintaa kehitetään ensisijaisesti yhteistyössä SUEK:n kanssa ja toiminta kuuluu kiinteänä osana liiton toimintasuunnitelmaan. Antidopingohjelman hyväksyy liiton hallitus ja sen päivittämisestä vastaa erikseen määriteltävä liiton antidopingyksikkö. Ohjelma julkaistaan liiton ja SUEK:n nettisivuilla ja sen toteutumisesta raportoidaan toimintakertomuksessa. Liitto osallistuu SUEK:n järjestämiin liittokoulutustilaisuuksiin.

4.Yhteenveto toimenpiteistä ja vastuuhenkilöistä

 

                                TOIMENPIDE                                                                                                            TOTEUTUS

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisun jakelu Liiton nimeämä vastuuhenkilö lähettää julkaisun kaikille tasomäärittelyn piiriin kuuluville joukkueille sekä maajoukkueiden joukkueenjohtajille välitettäväksi pelaajille. Lisäksi julkaisu lähetetään kaikille seuroille ja julkaistaan liiton nettisivuilla
Sääntöjen mukaisten testaustilojen järjestäminen otteluissa Kansainvälisissä kilpailuissa: kilpailun järjestäjä ITTF:n määräämällä tavalla.

Kotimaisissa kilpailuissa: järjestävä seura huolehtii tarvittavista tiloista

Valmentajakoulutusten antidopingosiot Liiton kouluttaja kouluttaa itse tai tilaa koulutuksen SUEK:lta.
Erivapauskäytäntö Urheilijalla on vastuu erivapauden hakemisessa. Liitto selvittää kansainväliset käytännöt ja ohjeistaa urheilijoita.
Pelaajien informointi ja sitouttaminen Lisenssin ostoon laitetaan pykälä, jossa lisenssin ostaja sitoutuu noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä sekä ITTF:n antidopingsäännöstöä. Liiton viestintä välittää SUEK:n tuottamaa ajankohtaista tietoa.
Maajoukkuepelaajien informointi Liiton maajoukkuetoiminnasta vastaava henkilö jakaa tietoa vuosittain maajoukkueleireillä.
Maajoukkueiden ohjelmien tiedottaminen SUEK:lle Päävalmentaja/Toiminnanjohtaja
SUEK:n koulutustilaisuudet Liiton nimeämä vastuuhenkilö osallistuu
Antidopingviestintä Liitto julkaisee ja välittää SUEK:n tiedotteita. Viestinnästä vastaa liiton nimeämä vastuuhenkilö.
Antidopingohjelma Antidopingohjelman päivittämisestä vastaa liiton nimeämä antidopingyksikkö ja sen hyväksyy liiton hallitus.